English Dutch French

F

e

e

d

b

a

c

k

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van:

 

Comm-co B.V.

Kreekzoom 9

4561 GX Hulst

 

Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 50329251

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop van hardware en/of andere zaken, alsmede het aansluiten van mobiele abonnementen, van Comm-co B.V., gevestigd te Hulst, hierna te noemen “Comm-co”.

 2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

 3. Onder “provider”: de aanbieder van mobiele telefonie diensten, met wie de wederpartij rechtstreeks een mobiel telefoonabonnement afsluit.

 4. De algemene voorwaarden van de desbetreffende provider zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst betreffende het mobiele telefoonabonnement dat, door bemiddeling van Comm-co, rechtstreeks tussen de wederpartij en de desbetreffende provider tot stand komt;

 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen.

 9. Indien Comm-co deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Comm-co hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen

 

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Comm-co is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Comm-co het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. De in een aanbod, offerte of prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, aansluit/afsluitkosten die de provider in rekening brengt, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

 3. De in het aanbod vermelde tarieven voor het mobiele telefoonabonnement kunnen tijdens de geldigheidstermijn van dit aanbod worden aangepast aan nieuwe tariefstellingen en/of bonusvergoedingen van de providers.

 4. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Comm-co en/of de provider niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

 5. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Comm-co het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

 6. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen en/of verlengingen van het mobiele telefoonabonnement.

 7. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Comm-co zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 8. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Comm-co en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Comm-co worden geretourneerd.

 9. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Comm-co (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Comm-co het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Comm-co heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Comm-co schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd;

 2. Het mobiele telefoonabonnement komt pas tot stand nadat de desbetreffende provider de aanvraag van de wederpartij heeft geaccepteerd.

 3. Comm-co is pas gebonden aan:

 1. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 2. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
 3. na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Comm-co - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Comm-co vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Comm-co gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.

 2. Alle door Comm-co geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Comm-co of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.

 3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Comm-co het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Comm-co nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Comm-co om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Comm-co haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

 2. Comm-co is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Comm-co verlaten of Comm-co aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Comm-co te bepalen wijze. Comm-co is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.

 5. Indien Comm-co de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Comm-co het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Comm-co binnen een door Comm-co te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

 7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Comm-co heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Comm-co een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Comm-co alsnog nakoming te vorderen.

 8. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Comm-co alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

 

Artikel 7: Emballage

 

 1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van Comm-co. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.

 2. Comm-co bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.

 3. Comm-co heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet Comm-co deze emballage terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. Comm-co heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

 4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

 5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft Comm-co de emballage niet terug te nemen. Comm-co heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.

 6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft Comm-co niet terug te nemen en mag zij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

 

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Comm-co melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

 2. Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de door de fabrikant gehanteerde garantietermijn - schriftelijk aan Comm-co worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Comm-co is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

 4. Bestelde zaken worden in de bij Comm-co voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Comm-co. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 6. De wederpartij moet Comm-co in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Comm-co verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

 7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Comm-co te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

 8. Producten die speciaal ingekocht worden voor de betreffende klant, kunnen niet retour worden gezonden naar Comm-co.

 9. Geen klachten zijn mogelijk over beschadigingen of defecten veroorzaakt door het vallen van, te veel druk op of contact met water van de geleverde zaken.

 10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

 11. Bij klachten over de dienstverlening van de desbetreffende provider, moet de wederpartij zich rechtstreeks tot deze provider wenden.

 12. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

   

 

Artikel 9: Garanties

 

 1. Comm-co zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

 2. Comm-co staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

 3. Indien voor de door Comm-co geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Comm-co zal de wederpartij hierover informeren.

 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Comm-co slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

 6. Bij een terecht beroep op de garantie zal Comm-co - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Comm-co gegeven garanties aanvaardt Comm-co geen enkele aansprakelijkheid.

 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Comm-co alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Comm-co voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

 4. Indien Comm-co aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Comm-co altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Comm-co gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Comm-co beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

 5. De wederpartij moet Comm-co uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

 6. Comm-co is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de wijze waarop de desbetreffende provider zijn verplichtingen uit hoofde van het mobiele telefoonabonnement nakomt. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de provider.

 7. Comm-co is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Comm-co verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

  2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

  3. doordat de geleverde zaken zijn gevallen, aan te veel druk onderhevig zijn geweest of met water in aanraking zijn geweest;

  4. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Comm-co verstrekte informatie;

  5. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

  6. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Comm-co adviseerde en/of gebruikelijk is;

  7. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken of de provider heeft gemaakt;

  8. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Comm-co.

 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en kosten en vrijwaart Comm-co uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Comm-co of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Comm-co de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 11: Bonusvergoeding en clawback

 1. De wederpartij heeft pas recht op de overeengekomen bonusvergoeding, nadat de desbetreffende provider de aanvraag voor de mobiele telefoonabonnementen heeft geaccepteerd.

 2. Deze bonusvergoeding wordt door Comm-co aan de wederpartij voldaan door middel van een creditnota, nadat Comm-co op haar beurt de bonusvergoeding voor de abonnementen van de provider of aansluitpartner heeft ontvangen. Indien de provider of aansluitpartner om welke reden dan ook niet aan zijn verplichting tot uitbetaling van de bonus voldoet, kan de wederpartij jegens Comm-co geen enkel aanspraak op de bonusvergoeding maken.

 3. De bonusvergoeding zal ongeveer 6 tot 8 weken na de verlenging van het lopende abonnement of - in geval van portering - binnen 6 tot 8 weken nadat het nummer van provider is gewisseld uitgekeerd worden door de provider. Wel is het mogelijk om zaken te kopen voor de bonus ontvangen is. In dat geval moet de factuur voor de gekochte zaken gewoon binnen de betalingstermijn voldaan worden. Wanneer de bonus ontvangen is, zal het reeds door de wederpartij besteedde bedrag op diens rekening worden gecrediteerd. De bonusvergoeding in het depot kan uitsluitend besteedt worden aan zaken en diensten bij Comm-co. Het is dus niet mogelijk tegoeden te laten uitbetalen op welke manier dan ook.

 4. Indien de wederpartij in enige maand de overeengekomen APRU (het gemiddeld overeengekomen aantal belminuten per maand) met 1 of meerdere telefoonnummers niet behaald, is de provider gerechtigd om (een gedeelte van) de bonusvergoeding terug te vorderen. Dit terugvorderingsrecht wordt “clawback” genoemd.

 5. Uitsluitend de wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling deze clawback. De wederpartij zal deze clawback voor haar rekening nemen en vrijwaart Comm-co van alle aanspraken tot terugbetaling van de uitgekeerde bonusvergoeding van de desbetreffende provider.

 6. Comm-co krijgt van de provider per half jaar een overzicht van de toegepaste clawback en zendt de wederpartij hierna een factuur voor deze toegepaste clawback, welke factuur de wederpartij binnen de normale betalingstermijn moet voldoen.

 

Artikel 12: Betaling

 

 1. Comm-co heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijenschriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

 3. De wederpartij ontvangt van de desbetreffende provider maandelijks een factuur voor de afgenomen belminuten. Deze factuur moet de wederpartij rechtsreeks aan de provider voldoen. In geval van klachten over deze factuur kan Comm-co bemiddelen en gegevens/facturen ten behoeve van de wederpartij bij de provider opvragen.

 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Comm-co een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

 5. Indien na aanmaning door Comm-co betaling alsnog uitblijft, heeft Comm-co bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

 6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Comm-co het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Comm-co eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 7. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Comm-co eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 8. De wederpartij mag de vorderingen van Comm-co niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Comm-co heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Comm-co behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Comm-co heeft voldaan.

 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden, vorderingen tot betaling van de verschuldigde clawback en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

 6. De wederpartij moet Comm-co direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

 7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Comm-co bewaren.

 8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Comm-co op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Comm-co een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Comm-co en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Comm-co op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

 

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Comm-co heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 1. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Overmacht

 

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Comm-co, heeft Comm-co het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. Onder overmacht aan de zijde van Comm-co wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Comm-co, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Comm-co.

 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Comm-co zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Comm-co en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Comm-co tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 16: Annulering, opschorting

 

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Comm-co een door Comm-co nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Comm-co gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Comm-co heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

 2. De wederpartij is tegenover derden, waaronder de desbetreffende provider, aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Comm-co voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 3. Comm-co heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Comm-co deze bij de wederpartij in rekening brengen. Comm-co mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Comm-co het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Comm-co vergoeden.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen Comm-co en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Comm-co is gevestigd, zij het dat Comm-co altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Comm-co het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aande bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: «1 januari 2011»

 

 


 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING VAN:

Comm-Co
Kreekzoom9
4561GX Hulst
hierna te noemen: gebruiker.

# Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: gebruiker van deze algemene voorwaarden Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.Overeenkomst:de overeenkomst tot levering voor goederen of diensten of anderszins tussen gebruiker en opdrachtgever

# Artikel 2: Algemeen
1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van gebruiker, en voor elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, of waarop deze anderszins van toepassing zijn geworden. 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

# Artikel 3: Aanbiedingen
1.De door gebruiker gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Een aanbod kan binnen drie werkdagen na aanvaarding door gebruiker worden herroepen. 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 3. Indien de aanvaarding (ook indien slechts op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijking aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft. 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 6. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk, modellen, kopieën, tekeningen, en dergelijke zijn overgelegd, is gebruiker niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.7.Indien na een gevraagde aanbieding de opdracht uitblijft kunnen de kosten van de aanbieding in rekening worden gebracht.

# Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1.Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker te zijner keuze het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij opdrachtgever gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever is verplicht alle voor het leveren van de prestaties zijdens gebruiker noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan hij zonder ingebrekestelling in crediteursverzuim komt. 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn. 5.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6.Indien door gebruiker of door via gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder onder meer nutsvoorzieningen. 7.Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behoudens indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of diens personeelsleden. Opdrachtgever staat jegens gebruiker ervoor in dat de opgedragen werkzaamheden geen inbreuk op de rechten van derden (zullen) maken, en vrijwaart gebruiker in en buiten rechte voor aanspraken van derden dienaangaande.8. De gebruiker is niet of nooit aansprakelijk voor schade of verlies door een externe derde partij. 9. Onderzoekskosten of andere kosten die door een derde patij aan de gebruiker wordt belast wordt altijd aan de opdrachtgever doorbelast.10. Bij val, druk en vochtschade vervallen alle garantiebepalingen.

# Artikel 5: Wijzigingen en gevolgen daarvan
1.Wijziging in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan bij de prijsopgave kon worden berekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht en verschuldigd.2.Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan gebruiker ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de ten uitvoer brengen der wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.3.Veranderingen in reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden; in dat geval is artikel 15 van overeenkomstige toepassing.

# Artikel 6: Honorarium, kosten, tarieven
1.De honorering van gebruiker berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst. Het uurtarief is bindend voor de duur van maximaal een kalenderjaar.2.Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon, telefax, porto, kopieer en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door gebruiker worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht en verschuldigd.3.Opdrachtgever zal kosten van derden welke zijn gemaakt door gebruiker in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via gebruiker dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.4.Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten of gedeelten van opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.5.Gebruiker verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

# Artikel 7: Betaling
1.Betaling dient zonder aftrek van enige korting en zonder dat enig beroep kan worden gedaan op verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven plaats en wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.2.Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.3.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, en vervalt iedere overeengekomen begunstigingstermijn ter zake van de betalingsverplichting. 4.Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

# Artikel 8: Incassokosten
1.Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, die worden berekend en gefixeerd overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken laatstelijk zal zijn geadviseerd. 2.Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3.De gerechtelijke kosten alsook de executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever, naar het volledige bedrag dat te dier zake aan gebruiker in rekening is gebracht. De desbetreffende facturen vormen verplicht bewijs ten aanzien van het bestaan en de omvang van deze kosten.

# Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1.Alle door gebruiker aan opdrachtgever geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten, hoe ook genoemd, is nagekomen.2.Bij beschadiging of teniet gaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in vorig lid, wordt de schade in rekening gebracht onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen.3.Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen, en deze derden mededeling te doen van de door gebruiker voorbehouden eigendom. 5.Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 6.Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan gebruiker, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

# Artikel 10: Eigendommen van opdrachtgever
1.Omtrent bewaring en gebruik, bewerking, verwerking en bediening van zaken en machines die gebruiker door of vanwege opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet hij dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.2.Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

# Artikel 11: Onderzoek, reclames
1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. 2.Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker eventueel slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 18.

# Artikel 12: Retentierecht/verhaal
Indien gebruiker goederen van opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd die die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die gebruiker besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft gebruiker ook in geval opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van opdrachtgever dan wel in geval opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

# Artikel 13: Deellevering
Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 7, lid 1, van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

# Artikel 14: Verzuim van opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door gebruiker het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten/schaden te vorderen.

# Artikel 15: Overschrijding leveringstermijn
De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

# Artikel 16: Opschorting en ontbinding
1.Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:*Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;*Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;*Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.2.Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst(en). 4.Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

# Artikel 17: Teruggave
t er beschikking gestelde zakenIndien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is hij zonder ingebrekestelling in verzuim, en zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

# Artikel 18: Aansprakelijkheid
1.Iedere eventuele aansprakelijkheid van gebruiker jegens opdrachtgever is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.2.Indien gebruiker aansprakelijk wordt gehouden voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker onder de in dat geval onder de verzekering te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, telkens tot het laagste van deze respectieve bedragen. 3.In afwijking van hetgeen onder punt 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:*De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;*De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;*Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.5.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor andere dan directe schade opgevat als hiervoor omschreven, daaronder begrepen onder andere gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 6.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten, telkens te bewijzen door opdrachtgever.

# Artikel 19: Garantie Voor door gebruiker geleverde artikelen geldt garantie op de wijze waarop en in de mate waarin deze door de fabrikant zijn vastgelegd. Gebruikers garantieplichten beperken zich tot het daartoe vereiste kosteloze- dienstbetoon in diens bedrijf. Voor garantie in aanmerking komende goederen dienen franco te worden verzonden of aangeleverd met kopie van aankoop factuur en/of ook kopie van PTT-registratiebewijs. Indien de garantie-werkzaamheden buiten gebruikers bedrijf moeten worden uitgevoerd kan zijnerzijds aanspraak worden gemaakt op vergoeding van reiskosten, reisuren en kosten van transport van eventueel benodigde apparatuur.Voor garantiewerkzaamheden in de fabriek, behoudt gebruiker zich het recht voor de verzendkosten vice-versa in rekening te brengen. De gegrondheid van garantie-aanspraken staat uitsluitend te zijner beoordeling, in geval van twijfel of onenigheid is het oordeel van de fabrikant beslissend. Bij ongemotiveerde garantie-aanspraken kunnen de kosten van onderzoek in rekening worden gebracht. Iedere garantie-aanspraak gaat verloren door:*Onoordeelkundig gebruik, misbruik of gebruik van de apparatuur op van de fabrieksvoorschriften afwijkende wijze;*Reparatie, vervanging van onderdelen, wijzigen van de apparatuur en soortgelijke handelingen indien verricht door andere dan door gebruiker daartoe aangewezen of gemachtigde personen;*Verhuur of verkoop van de apparatuur aan derden;*Het niet nakomen van de betalingsverplichtingen jegens gebruiker;*Gebruiker behoudt zich het recht voor, de tijd in rekening te brengen gedurende welke de vervangende apparaten, buizen en/of andere onderdelen bij opdrachtgever waren geplaatst evenals de kosten van vrachten en rechten op de vervangende artikelen;*Op krulsnoeren, kabels, accu's, antenne's geldt geen garantie;*Garantie vervalt door onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of als invloeden van buitenaf oorzaak zijn van het defect (zoals vloeistoffen, bijtende gassen en bliksem-inslag etc.).

# Artikel 20: Vrijwaringen en garanties
1.Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.2.Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

# Artikel 21: Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht, alsook in de gevallen voorzien in de artikelen 4, 3e lid, in fine en 13.

# Artikel 22: Overmacht
1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. 3.Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, bestaat dan wel intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen. 4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5.Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

# Artikel 23: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Tenzij opdrachtgever vooraf schriftelijk anders heeft medegedeeld, is gebruiker gerechtigd om informatie via het internet, zonder exceptie, te verzenden of te ontvangen onder de uitvoering van de overeenkomst.2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich daarbij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling op grond van enige schade, hierdoor ontstaan, en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

# Artikel 24: Geheimhouding
1.Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. 2.Alle door gebruiker verstrekte stukken en gegevensdragers, welke ook, zoals onder andere rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. blijven eigendom van gebruiker, en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 3.Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

# Artikel 25: Tekeningen, modellen, etc.
1.Is aan opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt dit vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. 2.Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

# Artikel 26: Geschillen en toepasselijk recht
1.De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is. 2.Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Comm-Co BV

Kreekzoom 9 4561 GX Hulst
Tel : +31114 370030
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacy Policy >>

Download VCard >>

For support click here >>

We ship globally

Customers in more than 70 countries around the globe.